Vizitka z osnovnimi podatki

Popolno ime: Pedagoški zavod Maribor
Ime v angleškem jeziku: Maribor Pedagogic Institute
Naslov: Koroška cesta 104, 2000 Maribor
Matična številka: 6629300000
ID številka za DDV: SI95691421
Datum registracije: 11. junij 2014

Splošni e-naslov: info@pedagog.si
Facebook stran:
fb.me/pedagog.si

Ustanovitelj zavoda:

Janez Rozman

Direktor:

Valentin Rozman
Telefon: 041 756 753
E-naslov: valentin.rozman@pedagog.si
Facebook profil: facebook.com/valentin.rozman.profil
Linkedin profil: linkedin.com/in/valentinrozman

Zunanja sodelavca:

Blaž Cegnar
mag. inž. inf. in tehnol. kom.
Telefon: 040 518 325
E-naslov: blaz.cegnar@pedagog.si

Duška Maglica
dipl. prof. lik. ped.
Telefon: 031 522 325
E-naslov: duska.maglica@pedagog.si

Registrirani bančni računi:

MyPOS IBAN: GB32 MPOS 0099 6307 9649 27
SWIFT BIC koda: MPOSGB2L
Ime banke: myPOS Europe Ltd

Paysera IBAN: LT86 3500 0100 0334 4209
SWIFT BIC koda: EVIULT21XXX
Ime banke: Paysera LT, UAB

LeuPay IBAN: BG14 INTF 4001 5071 3379 76
BIC koda: INTFBGSF
Ime banke: iCard AD
Ime korespondenčne banke: Unicredit Bank Austria, Vienna, Austria
BIC/SWIFT koda: BKAUATWW

Glavna dejavnost:

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Druge registrirane dejavnosti:

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju Biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Uradni statusi:

Registrirani smo kot zasebni zavod.

Imamo status prostovoljske organizacije s prostovoljskim programom in od 14.05.2018 smo vpisani v AJPES register eVPO pod zaporedno številko 3490.

Na osnovi Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) smo nevladna organizacija, neodvisna od drugih subjektov. Delujemo v javnem interesu, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi družinske politike, razvoja demokracije, varstva pred diskriminacijo, varstva človekovih pravic, varstva enakih možnosti žensk in moških, integritete v državi in civilni družbi, promocije in organiziranja prostovoljstva, varstva okolja, ohranjanja narave, varstva in zaščite živali, razvoja informacijske družbe in znanosti. Kljub temu pa smo še v postopku pridobivanja statusa nevladna organizacije v javnem interesu.

Delovni čas:

Pedagoški zavod Maribor trenutno nima uradnih ur ali redno zaposlenih oseb. Prav tako še nima profesionalne pisarne, primerne za sprejemanje nenapovednih strank. Prva tri leta delovanja je zavod izvajal aktivnosti trženja ameriške učne aplikacije na domu družin z otroci ter raziskovalne aktivnosti po šolah in vrtcih širom Slovenije. Ves dosedanji razvoj se je opravljal pogodbeno preko zunanjih partnerjev. Sedež zavoda je na naslovu stalnega bivališča direktorja, ki opravlja delo prostovoljsko iz svoje domače pisarne ter terensko. Zato se je za vsak obisk potrebno predhodno najaviti. V kratkoročnem načrtu pa je seveda pridobitev primernejše pisarne z redno zaposleno delovno ekipo.